แบบฝึกทักษะที่ 4.3

ตัวดำเนินการและนิพจน์

 

1. จงหาผลลัพธ์ของโปรแกรม

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

13:

 

#include <stdio.h>

main(){

     int  a=9, b=6, c=0;

     c = (a++) + (++b);

     printf(“%d %d %d\n”, a, b, c);

     c = (--a) – (--b);

     printf(“%d %d %d\n”, a, b, c);

     c = ++a;

     c = c – b--;

     c = c + --a;

     c = c - ++b;

     printf(“%d %d %d\n”, a, b, c);

}

 

9

7

15

10

7

16

10

7

16

9

7

16

 

9

7

3

 

9

6

3

 

9

6

3

 

10

6

3

 

10

7

6

 

9

6

7

 

9

6

6

 

9

6

7

 

2. จงหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้

          2.1     -5 + 4 * (20 % 6)

          2.2     (-5 * (192 / 3) + 7) – 4 % 10 * 2