ใบความรู้

ใบความรู้ที่ 1.4 การจัดทำข้อเสนอของโครงงาน

1. การจัดทำข้อเสนอของโครงงาน
          การทำข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้
          1. กำหนดขอบเขตงาน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอการวิชาการ เพื่อนำมากำหนดขอบเขต ลักษณะ และแนวทางในการางแผนจัดทำโครงงาน
          2. การออกแบบการพัฒนา มีการกำหนดลักษณะของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ตัวแปรภาษา และวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้กำหนดคุณลักษณะของผลงาน ระบุเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดตารางการปฏิบัติงาน 
          3. พัฒนาโครงงานขั้นต้น เป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โดยอาจทำการพัฒนาส่วนย่อยๆ บางส่วนตามที่ได้ออกแบบไว้โดยนำผลจากการปฏิบัติ ไปปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานที่ออกแบบไว้ในครั้งแรกให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือกสำหรับผู้เสนอโครงงานที่ต้องการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงงานและหลักการ
          4. จัดทำและเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ เขียนข้อเสนอโครงงานนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจะได้แนะนำในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้การวางแผนและดำเนินการทำโครงงานเป็นไปอย่างราบรื่น

2. องค์ประกอบของข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
          ข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป ควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
          1. ชื่อโครงงาน
             ชื่อโครงงาน คือ ชื่อเรื่องหรือปัญหาที่ผู้เรียนสนใจจะนำมาทำเป็นโครงงาน ซึ่งควรเขียนเป็นข้อความที่สั้น กระชับ ชันเจน สื่อความหมายได้ตรงกับงานที่ผู้เรียนกำลังศึกษา
          2. ประเภทของโครงงาน
             ประเภทของโครงงาน เป็นการระบุลักษณะของโครงงานที่พัฒนาว่าเป็นโครงงานประเภทใดใน 5 ประเภท อันได้แก่ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานจำลองทฤษฎี โครงงานประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม
          3. ชื่อผู้ทำโครงงาน
          4. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
          5. ระยะเวลาดำเนินงาน
          6. ที่มา แนวคิด และประโยชน์
             ที่มา แนวคิด และประโยชน์ เป็นการอธิบายถึงความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่สนใจจะศึกษาว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ และเหตุใดจึงได้เลือกทำโครงงานนี้ โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไร มีหลักการ หรือทฤษฏีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่คิดขึ้นใหม่ หรือเป็นที่ศึกษาต่อยอดจากโครงงานเดิมที่เคยทำมาแล้ว หรืออาจเป็นการทำซ้ำเพื่อตรวจสอบผลอีกครั้งก็ได้
          7. วัตถุประสงค์
             วัตถุประสงค์ เป็นการระบุถึงสิ่งที่ต้องการพัฒนาขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ แต่ไม่ใช่นำเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำโครงงานมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ การเขียนวัตถุประสงค์อาจเขียนเป็นข้อๆ ได้ โดยต้องสอดคล้องกับสิ่งที่จะศึกษาหรือทดลองมีการเขียนที่ชัดเจน และกระชับ
          8. ขอบเขตของโครงงาน
             เป็นการระบุปริมาณ หรือขนาดของโครงงานที่จะพัฒนาว่ามีมากน้อยเพียงไร รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อจำกัดต่างๆ เช่น การกำหนดจำนวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา
          9. หลักการและทฤษฏี
             หลักการและทฤษฏี เป็นการอธิบายถึงหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำมาใช้ในการพัฒนาโครงงาน ผู้เรียนควรระบุแหล่งอ้างอิงของหลักการและทฤษฏีเหล่านั้น ส่วนในการทำโครงงานที่เกี่ยวกับการทดลอง มักมีการคาดเดาคำตอบล่วงหน้า หรือการตั้งสมมติฐานนั่นเอง สมมติฐานเป็นคำตอบหรือคำอธิบายที่คาดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ การเขียนสมมติฐานควรมีเหตุผล คือ มีทฤษฏีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ และที่สำคัญคือ เป็นข้อความที่มองเห็นแนวทางในการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานนั้นได้
          10. วิธีดำเนินงาน
             ในการดำเนินงานโครงงาน ผู้เรียนจะต้องระบุความต้องการ แนวทางในการศึกษาค้นคว้า และงบประมาณที่ใช้ในโครงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
             - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ระบุชนิด คุณสมบัติ และจำนวนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงาน แหล่งที่มาของวัสดุ มีวัสดุที่ต้องจัดซื้อมูลค่าเท่าไร วัสดุที่ต้องหยิบยืมจากหน่วยงานอื่นหรือวัสดุบางอย่างอาจต้องจัดทำขึ้นเอง
             - แนวทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วยการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
               การวางแผน การพัฒนา การทดสอบ แก้ไข และการนำเสนอผลงาน รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
             - งบประมาณ ในการจัดทำโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทำโครงงานในการดำเนินงานจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ มีการประเมินผลงานระหว่างปฏิบัติงานและประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมรูปแบบการประเมินไว้ล่วงหน้า
          11. แผนปฏิบัติงาน
              ระบุกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติในการพัฒนาโครงงาน ลำดับขั้นตอนก่อน-หลังของแต่ละกิจกรรม ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องใช้ในการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน พร้อมผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งส่วนนี้จะใช้ควบคุมการพัฒนาโครงงานให้สำเร็จลุล่วงในช่วงเวลาที่กำหนด
          12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
              ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานนี้จะต้องมีการเขียนไว้ให้ชัดเจน ว่าเมื่อทำโครงงานเรื่องดังกล่าวแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ทั้งในส่วนที่จะได้กับตนเองหรือบุคคลอื่น
          13. เอกสารอ้างอิง
              เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมเป็นการบอกให้ผู้อื่นได้ทราบว่าผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาจากแหล่งใด หากผู้อื่นสนใจที่จะทำโครงงานในลักษณะดังกล่าวในมุมมองอื่นๆ ก็สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งความรู้เหล่านั้น

โดยสรุปแล้วข้อเสนอโครงงานควรจะประกอบด้วย

3. โครงร่างการเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ชื่อโครงงาน................................................................................................................
ประเภทของโครงงาน....................................................................................................
ชื่อผู้ทำโครงงาน
................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา......................................................................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.................................................................................................
ระยะเวลาดำเนินงาน......................................................................................................
ที่มา แนวคิด และประโยชน์
................................................................................................................................

หลักการและทฤษฏี
................................................................................................................................

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
................................................................................................................................

แนวทางการดำเนินงาน
................................................................................................................................

งบประมาณ
................................................................................................................................

แผนปฏิบัติงาน
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

เอกสารอ้างอิง

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


 

ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร

     (ภาษาอังกฤษ) Restaurant with Landscape

สาขาของงานวิจัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. นายเบญจรงค์   กัลยานมิตตา   2.นางสาวธวัลรัตน์  อังคประเสริฐกุล 
โรงเรียนระยองวิทยาคม

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายชนารัตน์  คำอ่อน

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นางอัจฉรา รัตนวงษ์

ระยะเวลาดำเนินงาน 4 เดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ 
การประกอบธุรกิจเป็นการหารายได้เลี้ยงชีพอย่างหนึ่ง ในบรรดาประเภทของธุรกิจทั้งหลายนั้น ธุรกิจร้านอาหารเห็นจะมีความโดดเด่นพิเศษกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหาร จึงทำให้ธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในด้านรสชาติ การบริการที่ประทับใจ บรรยากาศ ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจร้านอาหารทั้งสิ้น ยิ่งเรากำลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร หากเรานำเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นบางตัว มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจการร้านอาหารของเรา ก็จะทำให้การจัดการในธุรกิจร้านอาหารของเราดีขึ้น ซึ่งโปรแกรมนี้ ผู้ประกอบการ สามารถนำเข้าภาพที่ออกแบบรูปของสถานที่ร้านอาหารมาใช้ใน Programได้ รวมทั้งสามารถ เพิ่ม, ลด, แก้ไข ตำแหน่ง สี ขนาด จำนวนคน รูปร่าง ของโต๊ะในร้านอาหาร ทราบเมนูที่ลูกค้าสั่งและเสิร์ฟได้ถูกต้อง ทันตามความต้องการ ทั้งยังมีระบบการจัดการรายได้ เช่น สามารถตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระของลูกค้าแต่ละโต๊ะได้อย่างรวดเร็ว และยังมีตารางข้อมูลรายได้ของยอดเงินในแต่ละวัน และรายชื่ออาหาร ซึ่งจะทำให้ การรวมยอดขายในแต่ละวันง่ายขึ้น มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการรวมยอดขายในแต่ละวัน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
2. เพื่อให้การจัดการในร้านอาหารดีขึ้น 
3. เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 
4. เพื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์ได้ในร้านอาหารอย่างมีคุณภาพ

3. หลักการและทฤษฎี

ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหารนี้มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Delphi 7.0 เป็นหลักที่มีการประยุกต์เอาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pascal ที่นำมาสร้างเป็นระบบจัดการร้านอาหารที่มีคุณสมบัติในการช่วยงานในภัตตาคารอาหารได้ เช่น การวางโต๊ะอาหารในหน้าต่างด้านซ้ายของโปรแกรมที่เกี่ยวกับสถานที่ร้านอาหาร และแสดงสถานะของโต๊ะ รวมทั้งสรุปยอดเงิน จำนวนโต๊ะในแต่ละวันทางหน้าต่างด้านซ้าย ทั้งยังมีปุ่มเชื่อมโยงไปยัง Form อีก Form ที่มีตารางบัญชีของทั้งในแต่ละวัน และแต่ละเดือนได้อีกด้วย

4. วิธีดำเนินงาน

เทคโนโลยีที่ใช้ โปรแกรมนี้จะมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

- Input ซึ่งรับค่ามาจาก mouse และ keyboard แล้วนำมาประมวลผลส่งต่อไปยังตัวโปรแกรม 
- Output แสดงผลออกมาทางหน้าจอ monitor

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 

- Delphi 7.0
- Photoshop CS 
- Macromedia Flash MX

รายละเอียดของโปรแกรมที่พัฒนา 

ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร (Restaurant with Landscape)” จัดเป็นโปรแกรมในประเภท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งโปรแกรมนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ข้าง โดยข้างซ้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าจะเป็น ภูมิศาสตร์ของร้านอาหารที่จะวาดด้วยโปรแกรมอะไรก็ได้แล้วจะมีปุ่มให้ Add ภาพลงไปได้ หรือจะถ่ายรูปจริง จากด้านบนที่สูง แล้วตกแต่ง แล้วนำ Add เข้ามา โดยจะสร้าง Component ที่สามารถลากโต๊ะ มาวางบนหน้าจอได้ ทั้งยังเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงเบอร์โต๊ะ ขนาดโต๊ะ(ไม่จำเป็นต้องใส่ตรงตามความจริงก็ได้ เพราะรูปที่นำมาใส่อาจจะไม่พอดีกับจำนวนโต๊ะถ้าใส่ขนาดตามความจริง) สีโต๊ะ รูปร่างโต๊ะ(กลม กับ สี่เหลี่ยม) จำนวนคนนั่ง ฯลฯ ส่วนด้านซ้ายที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นหน้าต่างที่แสดงผลสถานะของโต๊ะที่กำลังรับประทานอาหาร หรือกำลังรอเงินทอน เป็นต้น ทั้งยังมีรวมยอดขาย รวมโต๊ะ ของวันนี้อีกด้วย Input/Output specification Input: การรับค่าจาก Mouse และ Keyboard ที่คลิกลงไปในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ที่นำไปประมวลผล ต่างๆ ภายในโปรแกรม Output: การแสดงผลออกทางหน้าจอ monitor

5. แผนปฏิบัติงาน

ลำดับที่

กิจกรรม

เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

ศึกษาระบบในร้านอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ออกแบบรายละเอียดของโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยDelphi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

พัฒนาซอฟต์แวร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้โปรแกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ระบบจัดการร้านอาหาร 
ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ Delphi

7. เอกสารอ้างอิง

  • หนังสือ เริ่มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 7 ฉบับสมบูรณ์ โดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร จาก Dev Book
  • หนังสือ การเขียนโปรแกรมภาษา Delphi จาก สยามคอมพิวเตอร์
  • หนังสือ เริ่มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 5 ฉบับสมบูรณ์ โดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร จาก Inf