ใบความรู้

ใบความรู้ที่ 1.2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

 

 

ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในทุก ๆ สาขาวิชา ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอร์จึงมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งในลักษณะของเนื้อหา กิจกรรมและลักษณะของประโยชน์หรือผลงานที่ได้ ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ 

 

  • • โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)
  • • โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)
  • • โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment)
  • • โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application)
  • • โครงงานพัฒนาเกม

 

1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)

 

 

รูปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ

รูปภาพจาก : http://cai-online.blogspot.com/

 

เป็นโครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวนและคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาบทเรียนแบบ Online ให้นักเรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้

โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขาคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม วิชาชีพอื่น ๆ ฯลฯ โดยนักเรียนอาจคัดเลือกหัวข้อที่นักเรียนทั่วไปที่ทำความเข้าใจยาก มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน ตัวอย่าง เช่น โปรแกรมสอนวิธีการใช้งาน ระบบสุริยะจักรวาล โปรแกรมแบบทดสอบวิชาต่าง ๆ

 

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

 

 

 

รูปโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม

รูปภาพจาก : http://mormormindmumi.blogspot.com/2012/08/5_26.html

 

เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็นโปรแกรมประมวลผลภาษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เราใช้งานในงานพิมพ์ต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปได้โดยง่าย ซึ่งรูปที่ได้สามารถนำไปใช้งานต่าง ๆ ได้มากมาย สำหรับซอฟต์แวร์ช่วยในการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ ใช้สำหรับช่วยในการออกแบบสิ่งของต่าง ๆ อาทิเช่น ผู้ใช้วาดแจกันด้านหน้า และต้องการจะดูว่าด้านบนและด้านข้างเป็นอย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์คำนวณค่าและภาพที่ควรจะเป็นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก เช่น โปรแกรมประเภท 3D

 

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment)

 


รูป โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น

รูปภาพจาก : http://siwapornseagame.blogspot.com/2012/09/6.html

 

 

เป็นโครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็นต้น เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษา แล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจำลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสมการ สูตร หรือคำอธิบายก็ได้ พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการจำลองทฤษฎีด้วยคอมพิวเตอร์ การทำโครงงานประเภทนี้มีจุดสำคัญอยู่ที่ผู้ทำต้องมีความรู้เรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี ตัวอย่าง เช่น การทดลองเรื่องการไหลของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาอโรวาน่า ทฤษฎีการแบ่งแยกดีเอ็นเอ การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิรันย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็นต้น

 

4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน (Application)

 

 

 

รูป โปรแกรมจัดตารางสอน

รูปภาพจาก : http://sendai-wirada.blogspot.com/2012/08/7.html

 

เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร ซอฟต์แวร์สำหรับการผสมสี ซอฟต์แวร์สำหรับการระบุคนร้าย เป็นต้น โครงงานงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสร้างใหม่หรือปรับปรุงดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้

 

โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ก่อนแล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้น ๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทำงานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้นักเรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจใช้วิธีทางวิศวกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการพัฒนาด้วย เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร ซอฟต์แวร์สำหรับการผสมสี ซอฟต์แวร์สำหรับการระบุคนร้าย เป็นต้น โครงงานงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสร้างใหม่หรือปรับปรุงดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้ โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ก่อนแล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้น ๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทำงานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้นักเรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจใช้วิธีทางวิศวกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการพัฒนาด้วย

 

5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

 


รูปโครงงานพัฒนาเกม

รูปภาพจาก : http://www.krujintana.com/content/unit9.html

 

เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมการคำนวณเลข ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้นนี้น่าจะเน้นให้เป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนาควรจะได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วไปและนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นเกมที่แปลกใหม่และน่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่าง ๆ

 

การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรม และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำโครงงาน และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการทำโครงงานผู้เรียนอาจจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับความรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) และการสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ผู้เรียนเลือกทำโครงงาน

 

ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่อาจนำไปสู่แนวคิดในการเลือกเรื่อง  เพื่อจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ 

การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน การตั้งชื่อเรื่องต้องให้มีความสัมพันธ์ กับเนื้อเรื่องและมีความเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาแสดงเพื่อให้เห็นขอบข่ายของเรื่องต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถคิดทำโครงงานได้     

 

โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development) 

1. สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย

2. สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

3. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

4. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ

5. 76 จังหวัดของไทย

6. โปรแกรมช่วยสอนการทำงานของทรานซิสเตอร์

7. คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด

8. ยาไทยและยาจีน

9. สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก

 

 

โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) 

1. โปรแกรมการค้นหาคำภาษาไทย

2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย

3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ

4. โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล

5. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล

6. โปรแกรมประมวลผลคำไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

7. โปรแกรมการออกแบบผังงาน

8. พอร์ตแบบขนานของไทย

9. การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

10. ประตูวิเศษ

11. การสร้างวรจรนับจำนวนคำและเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ

 

 

โครงงานจำลองทฤษฎี (Theory Simulation)

1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์

2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์

3. การทำนายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา

4. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์

5. ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน

6. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน

7. การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล

8. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น

9. โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

 

 

โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)

1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน

2. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล

3. ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต

4. ระบบแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทาง

5. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสำหรับคนตาบอดบนรถประจำทาง

6. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ

7. โฮมเพจส่วนบุคคล

8. โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น

9. โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ

 

 

โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

1. เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี

2. เกมอักษรเขาวงกต

3. เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

4. เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ

5. เกมหมากฮอส

6. เกมบวกลบเลขแสนสนุก

7. เกมศึกรามเกียรติ์

8. เกมมวยไทย

9. เกมอักษรไขว้