ใบความรู้

การเขียนเอกสารอ้างอิงจากเว็บไซต์

แบบไทย

ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : ชื่อ URL. วัน เดือน ปี ที่สืบค้น.

ตัวอย่าง

พัชรา แสงศรี. ๒๕๔๗. จังหวัดเชียงใหม่. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://travel.mweb.co.th/north/Chiangmai/index.html. ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗


แบบสากล

ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ปีที่พิมพ์;.[screens (หน้า)]
[cited (ปี เดือน(ย่อ) วันที่เข้าถึง)] Available from(เข้าถึงได้ที่) : URL : ชื่อ URL.

ตัวอย่าง

Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01
[cited 2008 Oct 3]. Available from: http://www.cancer-pain.org/

  • ชื่อผู้แต่ง  คือชื่อผู้เขียนเรื่องนั้น  เรียงตามลำดับตัวอักษร
  • ชื่อเรื่อง   คือชื่อเรื่อง หัวข้อที่แสดง แบบไทยให้ทำตัวเอียงด้วย
  • แหล่งที่มา URL   คือ URL หรือ IP ADDRESS ทั้งหมดในช่อง ADDRESS จะยกมาเฉพาะชื่อเว็บไซต์ไม่ได้ แบบไทย อย่าลืมใส่คำว่า  (ออนไลน์).  ด้วย
  • ปีที่พิมพ์    ต้องกำหนดปีที่พิมพ์ หรือปีที่ข้อมูล ข้อความ ในเว็บเพจนั้นปรับปรุงล่าสุด ซึ่งหาได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์นั้น
  • วันเดือนปีที่สืบค้น  ให้ใส่วันที่ เดือน ปี ที่ทำการสืบค้นข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานในการสืบค้น

 

 

การเขียนเอกสารอ้างอิงจากเว็บไซต์

 

แบบไทย

 

ผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : ชื่อ URL. วัน เดือน ปี ที่สืบค้น.

 

ตัวอย่าง

 

พัชรา แสงศรี. ๒๕๔๗. จังหวัดเชียงใหม่. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://travel.mweb.co.th/north/Chiangmai/index.html. ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗

 


แบบสากล

 

ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ปีที่พิมพ์;.[screens (หน้า)]
[cited (ปี เดือน(ย่อ) วันที่เข้าถึง)] Available from(เข้าถึงได้ที่) : URL : ชื่อ URL.

 

ตัวอย่าง

 

Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01
[cited 2008 Oct 3]. Available from: http://www.cancer-pain.org/

 

  • ชื่อผู้แต่ง  คือชื่อผู้เขียนเรื่องนั้น  เรียงตามลำดับตัวอักษร
  • ชื่อเรื่อง   คือชื่อเรื่อง หัวข้อที่แสดง แบบไทยให้ทำตัวเอียงด้วย
  • แหล่งที่มา URL   คือ URL หรือ IP ADDRESS ทั้งหมดในช่อง ADDRESS จะยกมาเฉพาะชื่อเว็บไซต์ไม่ได้ แบบไทย อย่าลืมใส่คำว่า  (ออนไลน์).  ด้วย
  • ปีที่พิมพ์    ต้องกำหนดปีที่พิมพ์ หรือปีที่ข้อมูล ข้อความ ในเว็บเพจนั้นปรับปรุงล่าสุด ซึ่งหาได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์นั้น
  • วันเดือนปีที่สืบค้น  ให้ใส่วันที่ เดือน ปี ที่ทำการสืบค้นข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานในการสืบค้น

 

 

 

แหล่งอ้างอิง

 

Cstproject. 2553. การเขียนอ้างอิงเว็บไซต์ที่ถูกต้อง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://cstproject.exteen.com/20100926/entry. 26 กันยายน 2553.