หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. บอกความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
2. บอกคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
3. จำแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

สาระสำคัญ

โครงงานคอมพิวเตอร์หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในการศึกษาทดลองแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนำผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือเพื่อใช้สร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์มีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญ และมีทักษะในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ