บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง23143 เป็นบทเรียนประกอบการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในบทเรียนจะประกอบไปด้วย คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ ภายในหน่วยการเรียนรู้จะประกอบด้วย  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้  แบบฝึกทักษะ  และแบบทดสอบหลังเรียน สรุปผลการเรียน และเอกสารประกอบการเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนในแต่ละรายวิชาได้จากเมนูหลัก และสามารถเข้าไปเรียนตามลำดับหน่วยการเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาใบความรู้ ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน และทำแบบทดสอบหลังเรียน จนผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้