โครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง23143

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3      เวลา   40   ชั่วโมง/ภาคเรียน      จำนวน   1   หน่วยกิต

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มฐ. /ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

1

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3 ความหมายของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4 ประโยชน์ของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.5 ประเภทของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.6 หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ง 3.1 ม 3/1

อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานเรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน

8

10

4

2

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน

2.1 จุดมุ่งหมายในการนำเสนอ

2.2 หลักการพื้นฐานของการนำเสนอผลงาน

2.3 หลักการเลือกใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการนำเสนองาน

2.4 รูปแบบการนำเสนอข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์

2.5 อุปกรณ์ดิจิทัลที่ช่วยในการนำเสนอผลงาน

ง 3.1 ม 3/3

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับ

ลักษณะงาน

การนำเสนองานหรือผลงานนั้นสื่อนำเสนอเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเนื้อหา ของผู้บรรยายไปยังผู้ฟังและผู้ชม ดังนั้นสื่อจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก สื่อที่ดี จะช่วยให้การถ่ายทอดเนื้อหาสาระทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ฟังและผู้ชมจะสามารถ จดจำเนื้อหาสาระได้นานและเข้าใจในเนื้อหาได้ดีมากขึ้น

6

10

2

3

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน

3.1 การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงาน

3.2 ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อสังคมมนุษย์

3.3 ปัจจัยสำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน

 

ง 3.1 ม 3/4

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน เป็นการสร้างชิ้นงานในแนวทางสร้างสรรค์อย่างมีจิตสำนึกที่ดีทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการสร้างชิ้นงานควรเป็นในลักษณะการทำงานที่มีกระบวนการ มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อใช้ผลงานมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด ซึ่งเป็นหลักของการสร้างผลงานโดยใช้หลักการโครงงานคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย

10

20

2

4

หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์

4.1 แนวคิดในการเขียนโปรแกรม

4.2 ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล

4.3 ตัวดำเนินการและนิพจน์

4.4 การรับและแสดงผลข้อมูล

4.5 คำสั่งควบคุม

4.6 การประยุกต์ใช้งาน

ง 3.1 ม 3/2

เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

การแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์นั้น เป็นการใช้โปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมหรือภาษาคอมพิวเตอร์ มาแก้ปัญหาตามวิธีการที่ได้ออกแบบไว้ การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและง่ายต่อการทำความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้สามารถเขียนโปรแกรมจากขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้อย่างง่ายดายและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง หาจุดผิดพลาด และแก้ไขขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือที่ใช้เพื่อการออกแบบขั้นตอนวิธี เช่น รหัสลำลอง (Pseudo code) ซึ่งเป็นการจำลองขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา โดยการอธิบายด้วยคำพูดที่เข้าใจได้ง่ายเป็นขั้นๆ หรือผังงาน (Flowchart) ซึ่งเป็นการใช้สัญลักษณ์ในการแสดงรายละเอียดและลำดับของแต่ละขั้นตอนที่ใช้แก้ปัญหา

12

40

12

เวลาเรียนตลอดภาคเรียน

36

80

20